آهنگ فکر نمیکردم تو باشی اونکه زخمم میکنه حمید عسکری