آهنگ با خودم میگفتم آخر یکی درکم میکنه یاد تو آخر منو از دره پرتم میکنه حمید عسکری