متن آهنگ ﮔﺮﻳﻪ ﻛﻦ سیاوش قمیشی

۳ تیر ۱۳۹۶
154 بازدید
بدون نظر

متن آهنگ ﮔﺮﻳﻪ ﻛﻦ از سیاوش قمیشی

تکست آهنگ ﮔﺮﻳﻪ ﻛﻦ سیاوش قمیشی

سیاوش قمیشی - ﮔﺮﻳﻪ ﻛﻦ

متن آهنگ ﮔﺮﻳﻪ ﻛﻦ

ﮔﺮﻳﻪﻛﻦ ﮔﺮﻳﻪ ﻗﺸﻨﮕﻪ

‫ﮔﺮﻳﻪﺳـﻬﻢ دل ﺗـﻨـﮕﻪ

‫ﮔﺮﻳﻪﻛﻦ ﮔﺮﻳﻪ ﻏﺮوره

‫ﻣـﺮﻫـﻢ اﻳـﻦ راه دوره

‫ﺳﺮﺑﺪه آواز ﻫـﻖ ﻫـﻖ

‫ﺧﺎﻟﻲﻛﻦ دﻟﻲ ﻛﻪ ﺗﻨﮕﻪ

‫ﮔﺮﻳـﻪﻛﻦ ﮔﺮﻳﻪ ﻗﺸﻨﮕﻪ

‫ﮔﺮﻳﻪﻗﺸﻨﮕـﻪ

‫ﮔﺮﻳﻪﺳـﻬﻢ دل ﺗـﻨـﮕﻪ

‫ﮔﺮﻳﻪﻛﻦ ﮔﺮﻳﻪ ﻗﺸﻨﮕﻪ

‫ﺑﺬار ﭘﺮواﻧﻪي اﺣﺴﺎس

‫دﻟـﺘـﻮﺑـﻐـﻞ ﺑـﮕﻴـﺮه

‫ﺑﻐﺾﻛﻬﻨﻪ رو رﻫﺎ ﻛﻦ

‫ﺗـﺎ دﻟـﺖ ﻧـﻔﺲ ﺑﮕﻴﺮه

‫ﻧـﻜﻨﻪﺗـﻨـﻬﺎ ﺑـﻤﻮﻧـﻲ

‫دل ﺑﻪ ﻏﺼﻪﻫﺎ ﺑﺪوزي

‫ﺗﻮﺑﺸﻲ ﻣﺜﻞ ﺳﺘﺎره

‫ﺗﻮ دل ﺷﺒﺎ ﺑﺴﻮزي

‫ﮔﺮﻳﻪﻛﻦ ﮔﺮﻳﻪ ﻗﺸﻨﮕﻪ

‫ﮔﺮﻳﻪﺳـﻬﻢ دل ﺗـﻨـﮕﻪ

‫ﮔﺮﻳﻪﻛﻦ ﮔﺮﻳﻪ ﻗﺸﻨﮕﻪ

‫ﮔﺮﻳﻪﺳـﻬﻢ دل ﺗـﻨـﮕﻪ

‫ﮔﺮﻳﻪﻛﻦ ﮔﺮﻳﻪ ﻏﺮوره

‫مـﺮﻫـﻢ اﻳـﻦ راه دوره

‫ﺳﺮﺑﺪه آواز ﻫـﻖ ﻫـﻖ

‫ﺧﺎﻟﻲﻛﻦ دﻟﻲ ﻛﻪ ﺗﻨﮕﻪ

‫ﮔﺮﻳـﻪﻛﻦ ﮔﺮﻳﻪ ﻗﺸﻨﮕﻪ

‫ﮔﺮﻳﻪﻗﺸﻨﮕـﻪ

‫ﮔﺮﻳﻪﺳـﻬﻢ دل ﺗـﻨـﮕﻪ

‫ﮔﺮﻳﻪﻛﻦ ﮔﺮﻳﻪ ﻗﺸﻨﮕﻪ


لینک کوتاه مطلب

http://bo2text2.ir/?p=8533

آهنگ های مرتبط

برچسب ها